Uvjeti korištenja CMS aplikacija

Tekst na ovoj stranici utvrđuje pravila i uvjete korištenja CMS aplikacija tvrtke Logit internet usluge d.o.o..

Uvjete i pravila Logit može modificirati po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku te od tog trenutka počinju vrijediti i primjenjivati se na sve postojeće i buduće korisnike.

NARUDŽBOM I KORIšTENJEM CMS APLIKACIJA TVRTKE LOGIT POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE OVDJE NAVEDENA PRAVILA I UVJETE KORIšTENJA.

ODGOVORNOST KORISNIKA I Logit-a

Korisnik koristi naše usluge na vlastitu odgovornost što znači da Logit neće biti odgovoran korisniku za bilo kakve nedostatke i nastale štete, bilo izravne ili neizravne. Korisnik je odgovoran za sadržaj koji objavljuje putem naših web aplikacija te snosi odgovornost za bilo koju i svaku štetu koja može nastati njezinim korištenjem ili prikazom. Logit nije odgovoran za evenutalno nastalu štetu gubitkom podataka uzrokovanog hardverskim ili softverskim problemima kao i nestručnim korištenjem od strane korisnika.

PRODUŽENJE NAJMA CMS APLIKACIJA

Logit svakom korisniku od 16 pa do 7 dana prije isteka najma aplikacije na e-mail adresu koju korisnik ima zavedenu u našem on-line sustavu šalje obavijest o isteku usluge zajedno s ponudom za plaćanje sljedećeg razdoblja najma. Produžetak najma se ostvaruje podmirenjem u potpunosti računa/ponude koji/u je Logit izdao korisniku za plaćanje tog novog razdoblja korištenja aplikacije. Ako korisnik ne produži najam prije datuma isteka (datum dospijeća na računu/ponudi), Logit će još jednom e-mailom obavijestiti korisnika o isteku. Ako korisnik niti tada ne produži najam, Logit onemogućuje korisniku daljnje korištenje aplikacije. Aplikacija će u ovom statusu biti još 20 dana, unutar kojih će se korisniku, ako u potpunosti podmiri račun/ponudu koji/u je Logit izdao za najam date aplikacije, ponovo omugućiti korištenje aplikacije.
Ako korisnik ne produži najam unutar navedenog razdoblja koje teče od dana prekoračenog dospijeća plaćanja,  Logit nepovratno briše aplikaciju tj. trajno ukida korisniku pristup. U slučaju da korisnik izvrši plaćanje po ponudi/računu za produžetak najma izvan navedenog razdoblja od prekoračenja dospijeća plaćanja, Logit nema obvezu to tretirati kao produžetak najma, već će korisniku uplaćeni iznos vratiti. Ako Logit eventualno ima mogućnost vraćanja aplikacije i njezine funkcionalnosti u prvobitno stanje, korisniku može biti ponuđena takva mogućnost. U tom slučaju korisnik treba platiti i naknadu od 400 kn + PDV za troškove administracije odnosno rada programera.

PRODUŽENJE NAJMA CMS APLIKACIJA – OTKUP LICENCE

Korisnik može otkupiti licence CMS aplikacija koje koristi. Nakon otkupa korisni dobiva trajno pravo njihovog korištenja te više ne plaća njihov najam.

PRODUŽENJE NAJMA CMS APLIKACIJA - NAČIN KOMUNIKACIJE

Logit sve informacije (uključno obavijesti, ponude i račune) korisniku dostavlja putem elektroničke pošte. Za distribuciju navedenih informacija zadužen je Logit-ov online sustav kojem korisnik može pristupati putem web adrese: https://www.logit-hosting.com/klijenti/clientarea.php

Korisnik je dužan u navedenom sustavu održavati svoje osobne/kontakt podatke točnima, a pogotovo e-mail adresu koja je jedini oblik komunikacije između našeg sustava i korisnika. Logit nije odgovoran ako korisnik zbog bilo kojeg razloga nije primio informacije od našeg sustava kao niti za posljedice koje zbog toga mogu nastati.

OTKAZIVANJE NAJMA CMS APLIKACIJA 

Korisnici mogu usluge otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje mora biti napravljeno pismenim putem. Naknade koje su plaćene Logit nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste.

Korisnik otkazivanjem usluga potvrđuje da je upoznat s činjenicom da prestankom korištenja najma Logit-ovih web aplikacija ne može zadržati njihovu programsku funkcionalnost, prenijeti je na drugi web server niti potraživati vlasništvo nad licencom za njih. Eventualnim neovlaštenim korištenjem Logit-ovih web aplikacija i/ili njegovih dijelova korisnik bi neovlašteno koristio Logit-ovo intelektualno vlasništvo i korisnik prihvaća da takav slučaj može biti osnova po kojoj će Logit od korisnika tražiti naknadu štete. 

Korisnik može na zahtjev od Logit-a dobiti mogućnost izvoza (export) svojeg korisnički unesenog sadržaja u CMS web aplikaciju (podaci u bazi podataka i slike sa servera) u elektroničkom formatu.  


Ovi uvjeti i pravila korištenja stupaju na snagu na dan kada je korisnik naručio i platio naše usluge.