Uvjeti korištenja usluge registracije internetskih domena

Tekst na ovoj stranici utvrđuje pravila i uvjete korištenja usluga registracije internetskih domena kod tvrtke Logit internet usluge d.o.o..

Uvjete i pravila Logit može modificirati po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku te od tog trenutka počinju vrijediti i primjenjivati se na sve postojeće i buduće korisnike.

NARUDŽBOM I KORIŠTENJEM INTERNETSKIH DOMENA KOD TVRTKE LOGIT POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE OVDJE NAVEDENA PRAVILA I UVJETE KORIŠTENJA.

DEFINIRANJE USLUGA

Logit korisniku pruža uslugu posredovanja pri registraciji internetskih domena. Domene mogu biti različitih vrsta (.hr besplatna, .hr naplatna, .com, .net, .eu, .si i tako dalje) te osim naših uvjeta i pravila, za  svaku se vrstu domene primjenjuju i pravila koje je odredio njezin registrar (tvrka koji nudi registraciju date domene te njezinu registraciju naplaćuje Logit-u), njezin registry (tvrtka ili organizacija putem kojeg registrar registrira domene) odnosno ICANN kao vršno tijelo zaduženo za domenski sustav (http://www.icann.org/). Registrara pojedine domene se može identificirati javno, putem Internicovog WHOIS sučelja (http://www.internic.net/whois.html).

Logit na korisnika primjenjuje sva pravila koja je odredio pojedini registrar s kojim Logit radi, te ta pravila automatski postaju važeća i obvezujuća za korisnika i onda kada ih pojedini registrar mijenja. Zbog prirode usluge Logit nije dužan (niti je u mogućnosti) obavještavati korisnika o promjenama koje donosi pojedini registrar, kao niti o promjeni registrara s kojima Logit radi.

IZDAVANJE i SLANJE RAČUNA

Logit svoje račune izdaje u elektroničkom obliku te ih klijentu šalje putem elektroničke pošte. Klijent prihvaća ovakav način izdavanja i primanja računa.

ODGOVORNOST KORISNIKA I Logit-a

Korisnik koristi našu uslugu registracije internetskih domena na vlastitu odgovornost što znači da Logit neće biti odgovoran korisniku za bilo kakve nedostatke i nastale štete, bilo izravne ili neizravne.  Jedino jamstvo koje Logit daje je da će poduzimati sve prihvatljive mjere da bi pružao kvalitetnu uslugu registracije i administracije internetskih domena, a na način koji je profesionalan i učinkovit te u skladu sa općenito prihvaćenim pravilima u ovoj industriji.

Korisnik je:

- odgovoran za svaku zlouporabu domene

- ako je registracijom naziva domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava, patenata, žigova te će takva domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade korisniku

- ako si je registracijom naziva domene omogućio lažno predstavljanje i/ili prisvajanje identiteta trećih osoba ili je u tu svrhu naziv jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo, takva će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade korisniku

- je dužan redovito obavještavati Logit o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, kao što su promjene svog pravnog statusa, adrese i ostalih podataka

- odgovoran za slučaj gubitka svoje domene ako dopusti trećim stranama ulazak u Logit-ovo korisničko sučelje putem kojega je moguće otključati domenu, promjeniti email adrese na Whois-u domene te dobiti EPP key (sve navedeno su podaci s kojima se može napraviti transfer domene k drugom provideru).

PRODUŽAVANJE DOMENA

Logit svakom korisniku od 20 pa do 7 dana prije isteka domene na e-mail adresu koju je korisnik ostavio u našem on-line sustavu šalje obavijest o isteku domene zajedno s ponudom za plaćanje i s uputama za produžetak registracije. Produžetak domene za novo razdoblje pretplate se ostvaruje podmirenjem u potpunosti i u roku dospijeća računa/ponude koji/u je Logit izdao korisniku za plaćanje tog novog razdoblja pretplate.

Ako korisnik ne produži pretplatu do valute plaćanja na računu/ponudi, domena će biti ukinuta (prestati će raditi web site odnosno e-mail). Kad je domena ukinuta korisnik još neko vrijeme (obično do 30 dana – ovisno o registraru!) ima pravo povrata domene i to na način da unutar tog razdoblja produži domenu (plaćanjem po ponudi). Nakon tih 30 dana (ili kraće – ovisno o registraru!), korisnik može izgubiti pravo korištenja domene te ona može biti prodana novom kupcu ili postati slobodna (čime bilo tko ima mogućnost registracije te domene).

Sukladno pravilima registrara nadležnog za pojedinu domenu, produženje istekle domene koja uđe u Redemption period se naplaćuje prema aktualnoj registrarovoj tarifi, a uvećano za Logit-ove troškove obrade u iznosu od 100 kn + PDV.

PRODUŽAVANJE DOMENA - NAČIN KOMUNIKACIJE

Logit sve informacije (uključno obavijesti, ponude i račune) korisniku dostavlja putem elektroničke pošte. Za distribuciju navedenih informacija zadužen je Logit-ov online sustav kojem korisnik može pristupati putem web adrese: http://www.logit-hosting.com/klijenti/clientarea.php

Korisnik je dužan u navedenom sustavu održavati svoje osobne/kontakt podatke točnima, a pogotovo e-mail adresu koja je jedini oblik komunikacije između našeg sustava i korisnika. Logit nije odgovoran ako korisnik zbog bilo kojeg razloga nije primio informacije od našeg sustava kao niti za posljedice koje zbog toga mogu nastati.

TRANSFER DOMENE NA DRUGOG PRUŽATELJA USLUGE

Korisnik ima pravo zatražiti transfer domene na nekog drugog pružatelja usluge. Logit će mu to omogućiti ako je naknada za registraciju domene za tekuće razdoblje Logit-u uredno podmirena. Na mogućnost transfera domene k drugom pružatelju usluge primjenjuju se pravila pojedinog registrara putem kojeg je Logit za klijenta registrirao domenu. Npr. kod većine registrara nije moguće napraviti transfer ako je domena istekla ili je dan isteka blizu sukladno njihovim pravilima (npr. ne može se raditi transfer ako je preostalo manje od 7 dana do datuma isteka domene).

Korisnik je dužan, direktno ili posredstvom Logit-a, podmiriti sve eventualne naknade koje pojedini registrar naplaćuje za postupak transfera domene (kao i za sve pripadajuće radnje) ka drugom registraru.

Transferom domene prije isteka razdoblja registracije za koju je platio naknadu, naknada koja je uplaćena Logit-u se ne vraća korisniku.

OTKAZIVANJE USLUGE

Korisnici mogu otkazati domenu u bilo kojem trenutku. Korisnik pritom zadržava prava nad domenom sve dok domeni ne istekne razdoblje registracije kod registrara.

Otkazivanjem domene i/ili prestankom uporabe domene od strane korisnika prije isteka razdoblja registracije za koju je platio naknadu, naknada koja je uplaćena Logit-u se ne vraća korisniku.

.HR DOMENE

Logit je posrednik pri registraciji svih ".hr" domena iz svoje ponude. Ovlašteni registrar putem kojeg Logit nudi ".hr" domene je tvrtka Avalon d.o.o. iz Đurđevca.
Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010) te da ga u cijelosti prihvaća.

.EU I .FR DOMENE

Registrant (korisnik) .eu i .fr domena prema pravilu nadležnog Registry-a treba imati prebivalište u zemlji članici EU. Ako korisnik taj uvjet ne zadovoljava, slaže se i daje pravo tvrtki Logit da kao registranta domene postavi tvrtku u vlasništvu registrara putem kojeg Logit registrira takve domene, a s ciljem da korisnik ipak dobije na korištenje željenu domenu. Bez obzira na tako upisanog registranta domene, korisnik ima prava korištenja domene kao da je on registrant – sve dok u roku dospijeća plaća produžetak njene registracije.
 

Ovi uvjeti i pravila korištenja stupaju na snagu na dan kada je korisnik izvršio narudžbu domene te traju sve dok korisnik uslugu ne otkaže tj. dok domena iz Redemption perioda pređe u Pending delete period (trenutak kad Logit niti registrar više nemaju nikakvu kontrolu nad domenom).